SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar för medlemmarnas intressen och erbjuder stöd till verksamhetsutveckling, utbildning, rådgivning och service. SKR stärker medlemmarna i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare varav de flesta sitter i mycket trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.
Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Läs gärna mer på http://www.skr.se

 

Direktör – Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Till ledningen för SKRDin roll
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad arbetar med alla skolfrågor från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, nyanlända, flyktingmottagande och integration.

Direktören leder sin avdelning med ca 30 medarbetare plus ett antal medarbetare som tillkommer för arbete i specifika projekt De flesta har sin arbetsplats på SKR:s huvudkontor vid Slussen. Direktören rapporterar till VD och ingår i SKR:s ledningsgrupp tillsammas med VD och övriga direktörer. Direktören och avdelningen samverkar nära med berörda politiker inom SKR, t.ex. ordförande för Utbildningsberedningen och förser politiker med de underlag de efterfrågar. Avdelningen ska också vara aktiva inom intressebevakning och bl.a. arbeta med svar på de remisser där SKR ska ha en viktig röst och förväntad påverkan.

Till direktören rapporterar två sektionschefer, cheferna för utbildningssektionen och arbetsmarknadssektionen.


Ditt uppdrag
Avdelningen hanterar en bredd av sakfrågor som alla är mycket viktiga för våra medborgare och vårt samhälle. Avdelningen ska leverera den medlemsservice som är rimlig med tanke på befintliga resurser, bl.a. arrangeras utbildningar för medlemmar via digitala möten och konferenser. Avdelningen arbetar också med flera program som syftar till verksamhetsutveckling och önskvärd förändring inom olika områden. Behoven är många, intressena är många, resurserna är begränsade och avdelningen behöver därför göra ständiga prioriteringar hur arbetet ska bedrivas på bästa möjliga sätt. God samverkan med andra avdelningar inom SKR och samverkan med andra relevanta aktörer är viktiga för att arbeta effektivt och lösa frågor tillsammans. Avdelningen ska vara skickliga och konstruktiva i samverkan och nätverksbygge. Direktören förväntas arbeta engagerat och aktivt i SKR:s ledningsgrupp, som är ett strategiskt forum där man med öppenhet, engagemang och samarbete bidrar till ledning och vidare utveckling av hela SKR. På agendan är bl.a. förväntan på alla direktörer att kliva fram och driva digitaliseringsarbetet för SKR och sina avdelningar.

Som erfaren ledare förväntas du skapa samsyn och energi kring gemensamma mål och arbetssätt för att leverera mesta möjliga nytta för SKR:s medlemmar. Tillsammans med sektionscheferna leder du en avdelning med kvalificerade medarbetare. Du är van att involvera, inspirera och delegera. Du stöttar dina sektionschefer samtidigt som du följer upp och ställer krav.


Vi söker
En meriterad ledare som har erfarenhet av utbildning och lärande och dess koppling till arbetsmarknadsområdet. Du har erfarenhet av att leda stödprocesser och utveckla verksamhet i en komplex struktur som ska leverera tjänster och nytta med koppling till samhällsområdet. Du har erfarenhet av att företräda, möta media och skapa förtroende för en verksamhet som ska nå ut till många. Det är starkt önskvärt att du har fingertoppskänsla och förståelse för politiskt styrd verksamhet och/eller rapportering till styrelse.

För rätt person är det här ett av de större jobben i Sverige inom utbildning och arbetsmarknad. Du leder en för verksamheten mycket vital och viktig funktion som ska stötta och hjälpa SKR i sitt uppdrag för medlemmarna, deras ca 1.4 miljoner medarbetare som levererar samhällstjänster och service till våra ca 10 miljoner medborgare!

SKR företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!


Mer information och ansökan
För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKR i denna rekrytering, bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50.

Sök tjänsten via länken nedan.
Vi hanterar ansökningar löpande, ansök eller visa ditt intresse senast 23/10 2020.