Uppsala är en region i tillväxt och ökar snabbt i befolkningsmängd. I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till ca 12 miljarder kronor. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

 

Ekonomidirektör


Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna, så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling består av cirka 80 medarbetare fördelade på fyra enheter; ekonomi- och beslutsstöd, strategisk planering och analys, inköp och upphandling samt miljö. Avdelningen är en strategisk funktion som stödjer den politiska ledningen och regionledningen i frågor som rör ekonomi och hållbar utveckling. I uppdraget ingår att vårda och utveckla regionens styrmodell och andra styrprocesser för området. Uppdrag till avdelningen kommer från Regiondirektören, samt de uppdrag som lämnas från främst Regionstyrelsen.


Ditt uppdrag
Som Ekonomidirektör leder och samordnar du Region Uppsalas ekonomi- och styrningsarbete, samt arbetet med frågor som rör hållbar utveckling i en attraktiv, dynamisk och expansiv region. Du ansvarar för en proaktiv ledning och vidareutveckling av det övergripande styrnings- och samordningsarbetet kring regionens ekonomi. Du är ett viktigt stöd till politisk- och tjänstemannaledning samt övriga verksamheter i organisationen.

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling förvaltar och utvecklar effektiva ekonomiprocesser, som grund för god ordning och reda i regionens ekonomi. En central uppgift är att säkerställa adekvata styrsystem, strukturer och policys för en fortsatt sund ekonomisk utveckling för Region Uppsala. Avdelningen ska också bidra till att utveckla och säkra god ekonomisk kompetens hos regionens ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till mål om långsiktig hållbar ekonomi. Som Ekonomidirektör har du det yttersta ansvaret för att säkerställa att dessa mål uppfylls.

Du rapporterar till Regiondirektören och ingår i ledningsgruppen för Regionkontoret och i koncernledningen för Region Uppsala.


Din kompetens
Vi söker dig som har flerårig dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla en ekonomifunktion i en större organisation. Du har relevant högskoleutbildning, företrädesvis inom ekonomi. För att lyckas i uppdraget tror vi att du har tidigare erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i politiskt styrd verksamhet.

Ditt ledarskap präglas av stabilitet, integritet samt helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom öppen kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap. Vidare visar du på en god förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer.


Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att i ledning vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner! Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är belägen i Regionkontorets lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum.

Tjänsten är säkerhetsklassad, viket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.


Kontakt och mer information
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna våra externa konsulter på Compass, Bo Bengtsson på 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se alternativt Anders Larsson på 073-203 46 91 eller anders.larsson@compass.se

Tjänsten söker du via länken nedan, intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Välkommen med din ansökan!


Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna intresse från alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.