Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Akademien fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Långsiktig och förnuftig hushållning med våra naturresurser är ledstjärnan i vårt arbete.
KSLA är en av de tio kungliga akademierna i Sverige.

Akademiens kansli består av 11 personer och sitter på Drottninggatan i Stockholm. Läs gärna mer på http://www.ksla.se

 

Ekonomiansvarig

Vad gör KSLA
Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademien är också en oberoende och kritiskt granskande organisation, som allsidigt ska belysa den gröna sektorns betydelse för hela samhällets utveckling och för vår försörjning med säkra produkter, samspelet mellan natur och människa samt beakta den gröna sektorns värde för rekreation, boende, rehabilitering, sport- och fritidsaktiviteter.

Akademien förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier. Akademien tar årligen emot drygt 350 ansökningar om medel från stiftelserna.

Akademien finansieras – frånsett ett mindre statsbidrag som ersättning för utförda tjänster – genom avkastningen från egna fonder. Därtill har akademien under årens lopp fått förtroendet att förvalta ett antal stiftelser. Dessutom finansieras verksamheten till en del av externa medel. Arbetet med extern finansiering kommer att öka parallellt med att projektverksamheten kommer att utvidgas.

Rollen som Ekonomiansvarig
Du rapporterar till VD och ingår i akademiens ledningsgrupp. På styrelsemöten är du närvarande för att rapportera och beskriva den ekonomiska situationen. Då vårt kansli endast består av totalt 11 medarbetare och du är den enda som hanterar ekonomifrågorna, blir rollen mycket självständig och bred. Där förväntas du ansvara för, och arbeta med, alla frågor och allt hantverk inom ekonomiområdet. Det innebär uppgifter från det mest rutinartade till det mer komplexa och utmanande, såsom löpande bokföring och betalningar, till budgetarbete, analys av utfall och rapportering samt att upprätta bokslut. Du har i dagsläget ingen underställd på kontoret till din hjälp.

Vem söker vi
Du är van vid, och trivs i, en roll där du har stort ansvar för alla frågor inom ekonomiområdet och där du är van att arbeta självständigt samtidigt som du ska fungera väl i grupp. Du kan upprätta bokslut och är bekant med akademisk miljö, forskningsinriktning och projekt karaktär.

För rätt person är det här ett mycket stimulerande arbete. Du är ansvarig för ett brett område och du ingår i en ledning. Kontaktytorna är många och du blir viktig för engagerade och högt uppsatta individer inom forskning och miljö i vårt land. Det förekommer även internationella kontakter och utbyte.

Ansökan och intresse
Sök tjänsten, dock senast 28 mars, genom att klicka på länken nedan. Om du har frågor, kontakta gärna Compass konsulter Bo Bengtsson +46 70-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se eller Anders Larsson +46 73-203 46 91 anders.larsson@compass.se